Shiva Tandava Stotram is the most popular Shiva Stotram composed by Ravana, King of Lanka. He was a scholar in Navavyakarana (the 9 types of Sanskrit grammar) and a great devotee of Lord Shiva. Shiva Tandav Stotram is one of his many works.

  Creation ends at the point of Maha-Pralaya when manifestation is withdrawn back into the Great Void. This is when Shiva begins his “Shiva Tandav“, his famous cosmic dance. From his dance, the destructive energies are released and activated that dismantle all of the creation.

  Shiva Tandava Stotram (Stotra) describes how Lord Shiva’s hair moves, how the water of river Ganga splashes when he performs a Tandava dance, how his drums sound as he dances, how his ornaments move along with him, and more.

  Lyrics in Sanskrit

  जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले
  गलेऽवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकाम् ।
  डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं
  चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् ॥१॥
  
  जटाकटाहसम्भ्रमभ्रमन्निलिम्पनिर्झरी_
  विलोलवीचिवल्लरीविराजमानमूर्धनि ।
  धगद्धगद्धगज्जलल्ललाटपट्टपावके
  किशोरचन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम ॥२॥
  
  धराधरेन्द्रनन्दिनीविलासबन्धुबन्धुर
  स्फुरद्दिगन्तसन्ततिप्रमोदमानमानसे ।
  कृपाकटाक्षधोरणीनिरुद्धदुर्धरापदि
  क्वचिद्दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि ॥३॥
  
  जटाभुजङ्गपिङ्गलस्फुरत्फणामणिप्रभा
  कदम्बकुङ्कुमद्रवप्रलिप्तदिग्वधूमुखे ।
  मदान्धसिन्धुरस्फुरत्त्वगुत्तरीयमेदुरे
  मनो विनोदमद्‍भुतं बिभर्तु भूतभर्तरि ॥४॥
  
  सहस्रलोचनप्रभृत्यशेषलेखशेखर
  प्रसूनधूलिधोरणी विधूसराङ्घ्रिपीठभूः |
  भुजङ्गराजमालया निबद्धजाटजूटक
  श्रियै चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखरः ||५||
  
  ललाटचत्वरज्वलद्धनञ्जयस्फुलिङ्गभा
  निपीतपञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकम् |
  सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं
  महाकपालिसम्पदेशिरोजटालमस्तु नः ||६||
  
  करालभालपट्टिकाधगद्‍धगद्‍धगज्ज्वलद्_
  धनञ्जयाहुतीकृतप्रचण्डपञ्चसायके ।
  धराधरेन्द्रनन्दिनीकुचाग्रचित्रपत्रक
  प्रकल्पनैकशिल्पिनि त्रिलोचने रतिर्मम ॥७॥
  
  नवीनमेघमण्डली निरुद्‍धदुर्धरस्फुरत्_
  कुहूनिशीथिनीतमः प्रबन्धबद्धकन्धरः ।
  निलिम्पनिर्झरीधरस्तनोतु कृत्तिसिन्धुरः
  कलानिधानबन्धुरः श्रियं जगद्धुरंधरः ॥८॥
  
  प्रफुल्लनीलपङ्कजप्रपञ्चकालिमप्रभा_
  वलम्बिकण्ठकन्दलीरुचिप्रबद्धकन्धरम् ।
  स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं
  गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे ॥९॥
  
  अखर्वसर्वमङ्गलाकलाकदम्बमञ्जरी_
  रसप्रवाहमाधुरीविजृम्भणामधुव्रतम् ।
  स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं
  गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे ॥१०॥
  
  जयत्वदभ्रविभ्रमभ्रमद्‍भुजङ्गमश्वसद्_
  विनिर्गमत्क्रमस्फुरत्करालभालहव्यवाट् ।
  धिमिद्धिमिद्धिमिध्वनन्मृदङ्गतुङ्गमङ्गल_
  ध्वनिक्रमप्रवर्तितप्रचण्डताण्डवः शिवः ॥११॥
  
  स्पृषद्विचित्रतल्पयोर्भुजङ्गमौक्तिकस्रजोर्_
  गरिष्ठरत्नलोष्ठयोः सुहृद्विपक्षपक्षयोः ।
  तृणारविन्दचक्षुषोः प्रजामहीमहेन्द्रयोः
  समप्रवृत्तिकः कदा सदाशिवं भजाम्यहम् ॥१२॥
  
  कदा निलिम्पनिर्झरीनिकुञ्जकोटरे वसन्
  विमुक्तदुर्मतिः सदा शिरस्थमञ्जलिं वहन् ।
  विमुक्तलोललोचनो ललामभाललग्नकः
  शिवेति मन्त्रमुच्चरन्कदा सुखी भवाम्यहम् ॥१३॥
  
  इदम् हि नित्यमेवमुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं
  पठन्स्मरन्ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेतिसंततम् ।
  हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं
  विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनम् ॥१४॥
  
  पूजावसानसमये दशवक्त्रगीतं यः
  शम्भुपूजनपरं पठति प्रदोषे ।
  तस्य स्थिरां रथगजेन्द्रतुरङ्गयुक्तां
  लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शम्भुः ॥१५॥
  
  इति श्रीरावण – कृतम् शिव – ताण्दव स्तोत्रम् सम्पूर्णम्

  Shiv Tandav Stotra

  Lyrics In English and Meaning

  One can see the devotion of Ravana towards lord shiva going through the lyrics of Shiva Tandava Stotram. One can see how great Lord Shiva is from the words of Ravana in this Shiva Stotram, who himself was one of the most powerful beings in that era.

  The Lyrics of Shiv Tanadav Stotra in English with the meaning of each stanza.

  Jatatavigalajjala pravahapavitasthale
  Galeavalambya lambitam bhujangatungamalikam
  Damad damad damaddama ninadavadamarvayam
  Chakara chandtandavam tanotu nah shivah shivam .. 1

  Meaning:

  From the forest of his matted lock, water flows and wets his neck,
  On which hangs the greatest of snake-like a garland,
  And his drum incessantly plays damat, damat, damat, damat,
  And Shiva is engaged in the very vigorous manly dance,
  To bless and shower, prosperity on all of us.

  Jatakatahasambhrama bhramanilimpanirjhari
  Vilolavichivalara ivirajamanamurdhani
  Dhagadhagadhagajjva lalalatapattapavake
  Kishorachandrashekhare ratih pratikshanam mama .. 2

  Meaning:

  The celestial river agitatedly moving through his matted hair,
  Which makes his head shine with those soft waves,
  And his forehead shining like a brilliant fire-daga daga,
  And the crescent of moon which is an ornament to his head,
  Makes my mind love him each and every second.

  Dharadharendrana ndinivilasabandhubandhura
  Sphuradigantasantati pramodamanamanase
  Krupakatakshadhorani nirudhadurdharapadi
  Kvachidigambare manovinodametuvastuni .. 3

  Meaning:

  The consort of the ever sportive daughter of the mountain,
  Whose mind rejoices at her side long glances,
  With the stream of merciful look which removes hardships,
  Makes my mind take pleasure in him who wears the directions as apparel.

  Jatabhujangapingala sphuratphanamaniprabha
  Kadambakunkumadrava praliptadigvadhumukhe
  Madandhasindhurasphura tvagutariyamedure
  Mano vinodamadbhutam bibhartu bhutabhartari .. 4

  Meaning:

  He, with the shining lustrous gem on the hood
  Of the serpent entwining his matted locks,
  He, who is with his bride whose face is decorated
  By the melting of red saffron Kumkum,
  And He who wears on his shoulder the hide
  Of the elephant which was blind with ferociousness,
  Makes my mind happy and contented,
  In him who is the leader of Bhoothas*.
  * can be taken to mean as souls or mythical beings guarding Kailasa.

  Sahasralochanaprabhritya sheshalekhashekhara
  Prasunadhulidhorani vidhusaranghripithabhuh
  Bhujangarajamalaya nibaddhajatajutaka
  Shriyai chiraya jayatam chakorabandhushekharah .. 5

  Meaning:

  May he whose foot stool is decorated
  By the ever flowing flower dust.
  Falling the bent head of Indra and other Gods,
  And may He, whose matted locks are tied by the king of serpents,
  And may he, whose head is decorated
  By the crescent moon who a friend of Chakora*
  Shower prosperity for ever on me.
  * A mythical bird which lives by drinking moon light.

  Lalatachatvarajvala dhanajnjayasphulingabha
  Nipitapajnchasayakam namannilimpanayakam
  Sudhamayukhalekhaya virajamanashekharam
  Mahakapalisampade shirojatalamastunah .. 6

  Meaning:

  May he with the raging fire
  In his forehead, who burnt the God of love,
  May He who is forever being saluted by king of devas,
  And may he who has collected
  The cool ambrosia like crescent moon on his head,
  And may he who wears the collection of skulls,
  Bless us to create wealth for us.

  Karalabhalapattika dhagaddhagaddhagajjvala
  Ddhanajnjaya hutikruta prachandapajnchasayake
  Dharadharendranandini kuchagrachitrapatraka
  Prakalpanaikashilpini trilochane ratirmama .. 7

  Meaning:

  May He in whose dreadful forehead, fire burns “Dhahaga”, “Dhaga,”
  May He who burnt the one with five arrows* as an offering to fire,
  May He who is the only one who can write decorative lines,
  On the tip of the breasts of the daughter of the mountain,
  And May He with three eyes makes mind enjoy in him.
  * The God of love

  Navinameghamandali niruddhadurdharasphurat
  Kuhunishithinitamah prabandhabaddhakandharah
  Nilimpanirjharidharastanotu kruttisindhurah
  Kalanidhanabandhurah shriyam jagaddhurandharah .. 8

  Meaning:

  May He whose black neck is as dark
  As several layers of new clouds,
  Packed closely on the night of the new moon.
  May He who wears the celestial river on his head,
  May He who killed the Gajasura with an elephant head,
  May He who is very handsome because of the crescent that he wears,
  And may he who carries the entire burden of the world,
  Bless us with all sorts of wealth.

  Praphullanilapan kajaprapajnchakalimaprabha
  Valambikanthakandali ruchiprabaddhakandharam
  Smarachchidam purachchhidam bhavachchidam makhachchidam
  Gajachchidandhakachidam tamamtakachchidam bhaje .. 9

  Meaning:

  I salute him, who shines with a black neck
  Similar to the well opened blue lotus,
  On which all the temples depend for prayer,
  And him who destroyed God of love, the three cities,
  The worldly problems and yaga destroyers,
  And him who destroyed elephant faced Asura and also God of death.,

  Akharvagarvasarvamangala kalakadambamajnjari
  Rasapravahamadhuri vijrumbhanamadhuvratam
  Smarantakam purantakam bhavantakam makhantakam
  Gajantakandhakantakam tamantakantakam bhaje .. 10

  Meaning:

  I salute him who is like the bee who drinks the sweetened honey,
  That flows from the flower bunch of collection of arts of the Goddess,
  And him who destroyed God of love, the three cities,
  The worldly problems and yaga destroyers,
  And him who destroyed elephant faced Asura and also God of death.

  Jayatvadabhravibhrama bhramadbhujangamashvasa
  Dvinirgamatkramasphurat karalabhalahavyavat
  Dhimid dhimid dhimidhvanan mrudangatungamangala
  Dhvanikramapravartita prachandatandavah shivah .. 11

  Meaning:

  Victory to the great Shiva, who has the fire burning in his forehead,
  Which is increased by the breath of the snake wandering in the sky,
  And to Him who dances to the changing tunes and fierce sound,
  Of Dhimi, dhimi, dhimi coming out the auspicious drum.

  Drushadvichitratalpayor bhujangamauktikasrajor
  Garishtharatnaloshthayoh suhrudvipakshapakshayoh
  Trushnaravindachakshushoh prajamahimahendrayoh
  Samapravrutikahsamam pravartayanmanahkada sadashivam bhaje .. 12

  Meaning:

  When will I be able to worship that eternal shiva,
  With a feeling of equanimity towards snake and a garland,
  Towards great gems and dirt or friends and enemies,
  Or Towards a blade of grass and lotus like eyes,
  Or emperor and ordinary men.

  Kada nilimpanirjharinikujnjakotare vasanh
  Vimuktadurmatih sada shirah sthamajnjalim vahanh
  Vimuktalolalochano lalamabhalalagnakah
  Shiveti mantramuchcharan sada sukhi bhavamyaham .. 13

  Meaning:

  When will I live the life of pleasure, meditating on Shiva,
  Sitting near a hollow place near the celestial river Ganga,
  Releasing all my bad thoughts and with hands clasped above my head,
  After releasing all passion for the pretty women with shifting eyes?

  Idam hi nityamevamuktamuttamottamam stavam
  Pathansmaranbruvannaro vishuddhimetisantatam
  Hare gurau subhaktimashu yati nanyatha gatim
  Vimohanam hi dehinam sushankarasya chintanam .. 14

  Meaning:

  This greater than the great prayer if read,
  Remembered, or recited daily by man,
  Will make him pure, eternal,
  And he would get devotion to Shiva leading him to salvation,
  For remembering Lord Shiva, is a sure method of removal of detachment.

  Pujavasanasamaye dashavaktragitam
  Yah shambhupujanaparam pathati pradoshhe
  Tasya sthiram rathagajendraturangayuktam
  Lakshmim sadaiva sumukhim pradadati shambhuh .. 15

  Meaning:

  He who sings this song composed by the ten-headed one,
  At the end of every worship or,
  Reads it after worship of Shiva on the Pradosha day,
  Will get the blessing of Lord Shiva, chariots, elephants and horses,
  As well as the affectionate sight of the god of wealth.

  Thus ends the prayer of the dancing Shiva.

  – Shiva Tandav Stotram, Composed by Ravana.

  Shiva Tandava Stotram
  Image Credit – DeviantArt