In Sanatan Dharma, number 108 has held great importance. Like the 108 names of Lord Shiva, Lord Vishnu is also extolled through his 108 names during the puja rituals either by the priests or by the worshippers themselves.

Vishnu and Lakshmi

Each name has attributes or qualities of lord Vishnu attached to it. Here is the list of 108 Names of Vishnu based on Sri Vishnu Ashtottara Shatanamavali.

1. Krishna

2. Vishnu

3. Lakshmipati

4. Vaikuntha

5. Garudadhwaja

6. Parabrahma

7. Jagannatha

8. Vasudeva

9. Trivikrama

10. Daityantaka

11. Madhuri

12. Tarkshyavahanaya

13. Sanatana

14. Narayana

15. Padmanabha

16. Hrishikesha

17. Sudhapradaya

18. Madhava

19. Pundarikaksha

20. Sthitikarta

21. Paratpara

22. Vanamali

23. Yajnarupa

24. Chakrapanaye

25. Gadadhara

26. Upendra

27. Keshava

28. Hamsa

29. Samudramathana

30. Haraye

31. Govinda

32. Brahmajanaka

33. Kaitabhasuramardana

34. Shridhara

35. Kamajanaka

36. Sheshashayini

37. Chaturbhuja

38. Panchajanyadhara

39. Shrimata

40. Sharngapana

41. Janardana

42. Pitambaradhara

43. Deva

44. Suryachandravilochana

45. Matsyarupa

46. Kurmatanave

47. Krodarupa

48. Nrikesari

49. Vamana

50. Bhargava

51. Rama

52. Bali

53. Kalki

54. Hayanana

55. Vishwambhara

56. Shishumara

57. Shrikara

58. Kapila

59. Dhruva

60. Dattatreya

61. Achyuta

62. Ananta

63. Mukunda

64. Dadhivamana

65. Dhanvantari

66. Shrinivasa

67. Pradyumna

68. Purushottama

69. Shrivatsakaustubhadhara

70. Murarata

71. Adhokshaja

72. Rishabha

73. Mohinirupadhari

74. Sankarshana

75. Prithvi

76. Kshirabdhishayini

77. Bhutatma

78. Aniruddha

79. Bhaktavatsala

80. Nara

81. Gajendravarada

82. Tridhamne

83. Bhutabhavana

84. Shwetadwipasuvastavyaya

85. Sankadimunidhyeyaya

86. Bhagavata

87. Shankarapriya

88. Dharakanta

89. Vedatmana

90. Badarayana

91. Bhagirathijanmabhumi Padapadma

92. Satam Prabhave

93. Swabhuve

94. Vibhava

95. Ghanashyama

96. Jagatkaranaya

97. Avyaya

98. Buddhavatara

99. Shantatma

100. Lilamanushavigraha

101. Damodara

102. Viradrupa

103. Bhutabhavyabhavatprabha

104. Adideva

105. Devadeva

106. Prahladaparipalaka

107. Shrimahavishnu

108. Nilakaantaaya

Whoever chants these 108 auspicious Names of Lord Vishnu, will be blessed by Bhagwan Shri Vishnu. (Recommended – 1008 Names of Vishnu)

(Last Updated On: June 27, 2022)