In Sanatan Dharma, number 108 has held great importance. Like the 108 names of Lord Shiva, Lord Vishnu is also extolled through his 108 names during the puja rituals either by the priests or by the worshippers themselves.

  Vishnu and Lakshmi

  Each name has attributes or qualities of lord Vishnu attached to it. Here is the list of 108 Names of Vishnu based on Sri Vishnu Ashtottara Shatanamavali.

  1. Krishna

  2. Vishnu

  3. Lakshmipati

  4. Vaikuntha

  5. Garudadhwaja

  6. Parabrahma

  7. Jagannatha

  8. Vasudeva

  9. Trivikrama

  10. Daityantaka

  11. Madhuri

  12. Tarkshyavahanaya

  13. Sanatana

  14. Narayana

  15. Padmanabha

  16. Hrishikesha

  17. Sudhapradaya

  18. Madhava

  19. Pundarikaksha

  20. Sthitikarta

  21. Paratpara

  22. Vanamali

  23. Yajnarupa

  24. Chakrapanaye

  25. Gadadhara

  26. Upendra

  27. Keshava

  28. Hamsa

  29. Samudramathana

  30. Haraye

  31. Govinda

  32. Brahmajanaka

  33. Kaitabhasuramardana

  34. Shridhara

  35. Kamajanaka

  36. Sheshashayini

  37. Chaturbhuja

  38. Panchajanyadhara

  39. Shrimata

  40. Sharngapana

  41. Janardana

  42. Pitambaradhara

  43. Deva

  44. Suryachandravilochana

  45. Matsyarupa

  46. Kurmatanave

  47. Krodarupa

  48. Nrikesari

  49. Vamana

  50. Bhargava

  51. Rama

  52. Bali

  53. Kalki

  54. Hayanana

  55. Vishwambhara

  56. Shishumara

  57. Shrikara

  58. Kapila

  59. Dhruva

  60. Dattatreya

  61. Achyuta

  62. Ananta

  63. Mukunda

  64. Dadhivamana

  65. Dhanvantari

  66. Shrinivasa

  67. Pradyumna

  68. Purushottama

  69. Shrivatsakaustubhadhara

  70. Murarata

  71. Adhokshaja

  72. Rishabha

  73. Mohinirupadhari

  74. Sankarshana

  75. Prithvi

  76. Kshirabdhishayini

  77. Bhutatma

  78. Aniruddha

  79. Bhaktavatsala

  80. Nara

  81. Gajendravarada

  82. Tridhamne

  83. Bhutabhavana

  84. Shwetadwipasuvastavyaya

  85. Sankadimunidhyeyaya

  86. Bhagavata

  87. Shankarapriya

  88. Dharakanta

  89. Vedatmana

  90. Badarayana

  91. Bhagirathijanmabhumi Padapadma

  92. Satam Prabhave

  93. Swabhuve

  94. Vibhava

  95. Ghanashyama

  96. Jagatkaranaya

  97. Avyaya

  98. Buddhavatara

  99. Shantatma

  100. Lilamanushavigraha

  101. Damodara

  102. Viradrupa

  103. Bhutabhavyabhavatprabha

  104. Adideva

  105. Devadeva

  106. Prahladaparipalaka

  107. Shrimahavishnu

  108. Nilakaantaaya

  Whoever chants these 108 auspicious Names of Lord Vishnu, will be blessed by Bhagwan Shri Vishnu. (Recommended – 1008 Names of Vishnu)