Nama Ramayanam – Valmiki Ramayana in 108 Shlokas

Nama Ramayana is the condensed version of Ramayana in 108 shlokas. The complete Ramayana written by Sage Valmiki consists of 24,000 verses which are divided into seven books and 500 cantos.

Nama Ramayanam Lyrics

Similar to complete Ramayana, Nama Ramayana has seven chapters which are divided into Bala Kanda, Ayodhya Kanda, Aranya Kanda, Kishkindha Kanda, Sundar Kanda, Yuddha Kanda, and Uttara Kanda.

Nama Ramayanam - Lyrics in Sanskrit and English

Sanskrit Lyrics

॥ बालकाण्डः ॥

शुद्धब्रह्मपरात्पर राम्॥१॥
कालात्मकपरमेश्वर राम्॥२॥
शेषतल्पसुखनिद्रित राम्॥३॥
ब्रह्माद्यामरप्रार्थित राम्॥४॥

चण्डकिरणकुलमण्डन राम्॥५॥
श्रीमद्दशरथनन्दन राम्॥६॥
कौसल्यासुखवर्धन राम्॥७॥
विश्वामित्रप्रियधन राम्॥८॥

घोरताटकाघातक राम्॥९॥
मारीचादिनिपातक राम्॥१०॥
कौशिकमखसंरक्षक राम्॥११॥
श्रीमदहल्योद्धारक राम्॥१२॥

गौतममुनिसम्पूजित राम्॥१३॥
सुरमुनिवरगणसंस्तुत राम्॥१४॥
नाविकधावितमृदुपद राम्॥१५॥
मिथिलापुरजनमोहक राम्॥१६॥

राम् राम् जय जय श्री राम
राम् राम् जय जय श्री राम॥

विदेहमानसरञ्जक राम्॥१७॥
त्र्यम्बककार्मुकभञ्जक राम्॥१८॥
सीतार्पितवरमालिक राम्॥१९॥
कृतवैवाहिककौतुक राम्॥२०॥
भार्गवदर्पविनाशक राम्॥२१॥
श्रीमदयोध्यापालक राम्॥२२॥

राम् राम् जय जय श्री राम
राम् राम् जय जय श्री राम॥

॥ अयोध्याकाण्डः ॥

अगणितगुणगणभूषित राम्॥२३॥
अवनीतनयाकामित राम्॥२४॥
राकाचन्द्रसमानन राम्॥२५॥
पितृवाक्याश्रितकानन राम्॥२६॥
प्रियगुहविनिवेदितपद राम्॥२७॥
तत्क्षालितनिजमृदुपद राम्॥२८॥

राम् राम् जय जय श्री राम
राम् राम् जय जय श्री राम॥

भरद्वाजमुखानन्दक राम्॥२९॥
चित्रकूटाद्रिनिकेतन राम्॥३०॥
दशरथसन्ततचिन्तित राम्॥३१॥
कैकेयीतनयार्थित राम्॥३२॥
विरचितनिजपितृकर्मक राम्॥३३॥
भरतार्पितनिजपादुक राम्॥३४॥

राम् राम् जय जय श्री राम
राम् राम् जय जय श्री राम॥

॥ अरण्यकाण्डः ॥

दण्डकवनजनपावन राम्॥३५॥
दुष्टविराधविनाशन राम्॥३६॥
शरभङ्गसुतीक्ष्णार्चित राम्॥३७॥
अगस्त्यानुग्रहवर्धित राम्॥३८॥

गृध्राधिपसंसेवित राम्॥३९॥
पञ्चवटीतटसुस्थित राम्॥४०॥
शूर्पणखार्तिविधायक राम्॥४१॥
खरदूषणमुखसूदक राम्॥४२॥

राम् राम् जय जय श्री राम
राम् राम् जय जय श्री राम॥

सीताप्रियहरिणानुग राम्॥४३॥
मारीचार्तिकृदाशुग राम्॥४४॥
विनष्टसीतान्वेषक राम्॥४५॥
गृध्राधिपगतिदायक राम्॥४६॥
शबरीदत्तफलाशन राम्॥४७॥
कबन्धबाहुच्छेदक राम्॥४८॥

राम् राम् जय जय श्री राम
राम् राम् जय जय श्री राम॥

॥ किष्किन्धाकाण्डः ॥

हनुमत्सेवितनिजपद राम्॥४९॥
नतसुग्रीवाभीष्टद राम्॥५०॥
गर्वितवालिसंहारक राम्॥५१॥
वानरदूतप्रेषक राम्॥५२॥
हितकरलक्ष्मणसंयुत राम्॥५३॥

राम् राम् जय जय श्री राम
राम् राम् जय जय श्री राम॥

॥ सुन्दरकाण्डः ॥

कपिवरसन्ततसंस्मृत राम्॥५४॥
तद्‍गतिविघ्नध्वंसक राम्॥५५॥
सीताप्राणाधारक राम्॥५६॥
दुष्टदशाननदूषित राम्॥५७॥
शिष्टहनूमद्‍भूषित राम्॥५८॥
सीतावेदितकाकावन राम्॥५९॥
कृतचूडामणिदर्शन राम्॥६०॥
कपिवरवचनाश्वासित राम्॥६१॥

राम् राम् जय जय श्री राम
राम् राम् जय जय श्री राम॥

॥ युद्धकाण्डः ॥

रावणनिधनप्रस्थित राम्॥६२॥
वानरसैन्यसमावृत राम्॥६३॥
शोषितसरिदीशार्थित राम्॥६४॥
विभीषणाभयदायक राम्॥६५॥
पर्वतसेतुनिबन्धक राम्॥६६॥
कुम्भकर्णशिरच्छेदक राम्॥६७॥
राक्षससङ्घविमर्दक राम्॥६८॥
अहिमहिरावणचारण राम्॥६९॥

राम् राम् जय जय श्री राम
राम् राम् जय जय श्री राम॥

संहृतदशमुखरावण राम्॥७०॥
विधिभवमुखसुरसंस्तुत राम्॥७१॥
खस्थितदशरथवीक्षित राम्॥७२॥
सीतादर्शनमोदित राम्॥७३॥
अभिषिक्तविभीषणनत राम्॥७४॥
पुष्पकयानारोहण राम्॥७५॥
भरद्वाजादिनिषेवण राम्॥७६॥
भरतप्राणप्रियकर राम्॥७७॥

राम् राम् जय जय श्री राम
राम् राम् जय जय श्री राम॥

साकेतपुरीभूषण राम्॥७८॥
सकलस्वीयसमानत राम्॥७९॥
रत्नलसत्पीठास्थित राम्॥८०॥
पट्टाभिषेकालङ्कृत राम्॥८१॥
पार्थिवकुलसम्मानित राम्॥८२॥
विभीषणार्पितरङ्गक राम्॥८३॥
कीशकुलानुग्रहकर राम्॥८४॥
सकलजीवसंरक्षक राम्॥८५॥
समस्तलोकाधारक राम्॥८६॥

राम् राम् जय जय श्री राम
राम् राम् जय जय श्री राम॥

॥ उत्तरकाण्डः ॥

आगतमुनिगणसंस्तुत राम्॥८७॥
विश्रुतदशकण्ठोद्भव राम्॥८८॥
सीतालिङ्गननिर्वृत राम्॥८९॥
नीतिसुरक्षितजनपद राम्॥९०॥
विपिनत्याजितजनकज राम्॥९१॥
कारितलवणासुरवध राम्॥९२॥
स्वर्गतशम्बुकसंस्तुत राम्॥९३॥
स्वतनयकुशलवनन्दित राम्॥९४॥

राम् राम् जय जय श्री राम
राम् राम् जय जय श्री राम॥

अश्वमेधक्रतुदीक्षित राम्॥९५॥
कालावेदितसुरपद राम्॥९६॥
आयोध्यकजनमुक्तिद राम्॥९७॥
विधिमुखविबुधानन्दक राम्॥९८॥
तेजोमयनिजरूपक राम्॥९९॥
संसृतिबन्धविमोचक राम्॥१००॥
धर्मस्थापनतत्पर राम्॥१०१॥
भक्तिपरायणमुक्तिद राम्॥१०२॥

राम् राम् जय जय श्री राम
राम् राम् जय जय श्री राम॥

सर्वचराचरपालक राम्॥१०३॥
सर्वभवामयवारक राम्॥१०४॥
वैकुण्ठालयसंस्थित राम्॥१०५॥
नित्यानन्दपदस्थित राम्॥१०६॥

राम् राम् जय राजा राम्॥१०७॥
राम् राम् जय सीता राम्॥१०८॥

राम् राम् जय राजा राम्।
राम् राम् जय सीता राम्॥

॥ इति नामरामायणम् सम्पूर्णम् ॥

English Lyrics with Meaning

Bala Kanda

Shudda Brahma Parathpara Rama
Kalathmaka parameshwara Rama
Seshathalpa sukha nidhritha Rama
Barhamthyamara prarthitha Rama
Chanda kirana kula mandana Rama
Srimath Dasratha nandana Rama
Kausalya sukha vardhana Rama
Viswamithra priya dhana Rama
Gora Thatakaa gathaka Rama
Mareehadhi nipathaka Rama
Kaushika muka samrakshaka Rama
Srimad Ahalya uddharaka Rama
Gowthama muni sampoojitha Rama
Sura muni vara samsthutha Rama
Navika davidha mrudhu paada Rama
Mithila pura jana modhitha Rama
Triambaka karmuka banchaka Rama
Seetharpitha vara moulika Rama
Krutha vaivahika kauthuka Rama
Bhargava darpa vinaasaka Rama
Srimad Ayodhya palaka Rama

My Rama, Essence of all that is Godly, My Rama
My Rama, Essence of the destroyer, My Rama
My Rama, Who sleeps on the snake Sesha, My Rama
My Rama, Who was saluted by Brahma and all Devas, My Rama
My Rama, Who was born in Sun’s dynasty, My Rama
My Rama, Who was a source of joy to Dasaratha, My Rama
My Rama, Who made life of Kausalya very happy, My Rama
My Rama, Who was most dear to Viswamitra, My Rama
My Rama, Who killed ogress Thadaka in the deep forest, My Rama
My Rama, Who drove away Maricha, My Rama
My Rama, Who saved the prestige of Koushika, My Rama
My Rama, Who helped Ahalya to regain form, My Rama
My Rama, Who was worshipped by Goutama the sage, My Rama
My Rama, Who was given boons by Gods and Sages, My Rama
My Rama, Who was darling of people of Mithila, My Rama
My Rama, Who broke the bow of Trayambaka, My Rama
My Rama, Who was garlanded by Princess Sita, My Rama
My Rama, Who became happy marrying Sita, My Rama
My Rama, Who destroyed the ego of ParasuRama, My Rama
My Rama, Who looked after the people of Ayodhya, My Rama

Ayodhya Kanda

Aganitha guna dana bhooshitha rama,
Avani kamini kamitha Rama
Raaka chandra samaanana Rama
Pithru vakhya sthitha kanana Rama
Priya guha nivedhitha pada Rama
Thal kshalitha nija mrudhu pada Rama
Bharadwaaja supoojitha Rama
Chithra kootadri nikethana Rama
Dasaratha santhatha chinditha Rama
Kaikeyi thayaarthitha Rama
Virachitha nija pithru karmaka Rama
Baratharpitha nija paadhka Rama
Danda kanana pavana Rama

My Rama, Who is personification of all good, My Rama
My Rama, Who was darling of all citizens, My Rama
My Rama, Who was like the full moon in a cloudless sky, My Rama
My Rama, Who obeyed the words of his father, My Rama
My Rama, Who was worshipped by his friend Guha, My Rama
My Rama, Who was taken care of by Guha, My Rama
My Rama, Who was worshipped by Sage Bharadwaja, My Rama
My Rama, Who lived in Chitra Koota Mountains, My Rama
My Rama, Who became sad by death of Dasaratha, My Rama
My Rama, Who was requested to return by Bharata, My Rama
My Rama, Who did the obsequies for his father, My Rama
My Rama, Who gave his shoes to Bharata, My Rama
My Rama, Who went to Dhandaka Forests, My Rama

Aranya Kanda

Dandaka vanajana pavana Ram
Dusht viraadha vinaasaka Ram
Sara bhanga sutheeshna architha Ram
Agasthanugruha vardhitha Ram
Grudradhipa samsevitha Ram
Pancha vati thata susthitha Ram
Soopanikharthi vidhaayaka Ram
Khara dhooshana mukha saadhaka Ram
Seetha priya harinaanuga Ram
Mareecharthi krudhaashuka Ram
Vinashta seethanweshaka Ram
Grudhradhipa Gathi dayaka Ram
Sabari datha phalaasana Ram
Kabandha bahu chedana Ram

My Rama, Who killed the Bad Virata, My Rama
My Rama, Who was worshipped by Sage Sarabhanga, My Rama
My Rama, Who was blessed by Sage Agastya, My Rama
My Rama, Who was honoured by King of Eagles, My Rama
My Rama, Who lived near five banyans, My Rama?
My Rama, Who insulted the voracious Surpanaka, My Rama
My Rama, Who killed Khara and Dhushana, My Rama
My Rama, Who chased the deer wanted by Sita, My Rama
My Rama, Who killed Mareecha in deer’s form, My Rama
My Rama, Who started searching for the lost Sita, My Rama
My Rama, Who Sent The King of Eagles to Heaven, My Rama
My Rama, Who ate the fruits given by Sabari, My Rama
My Rama, Who cut the hands of Kabanda, My Rama

Kishkinda Kanda

Hanumat sevitha nija pada Rama
Natha sugrevabeshtadha Rama
Garvitha Bali Samharaka Rama
Vaanara dhootha preshaka Rama
Hitha kara Lakshmana samyutha Rama

My Rama, Who was served by Hanuman, My Rama
My Rama, Who promised to help Sugreeva, My Rama
My Rama, Who killed the proud Bali, My Rama
My Rama, Who sent monkeys all over the world, My Rama
My Rama, Who was consoled by Lakshmana, My Rama

Sundara Kanda

Kapi vara santhatha samsthutha Rama
Thal gathi vigna dwamsaka Rama
Sitha prana dharaka Rama
Dushta dasanana dhooshitha Rama
Sishta Hanumath bhooshitha Rama
Sitha rodhitha kopana Rama
Krutha choodamani darshitha Rama
Kapi vara vachanaa aswasitha Rama

My Rama, Who was worshipped by the Great Monkeys, My Rama
My Rama, Who removed all obstacles from their path, My Rama
My Rama, Who is the support of life of Sita, My Rama
My Rama, Who was abused by the bad Ravana, My Rama
My Rama, Who was praised by the great Hanuman, My Rama
My Rama, Who became upset because Sita cried, My Rama
My Rama, Who saw the Chudamani of Sita, My Rama
My Rama, Who was consoled by the great monkey, My Rama

Yuddha Kanda

Ravana nidhana prasthitha Rama
Vaanara sainya samavyatha Rama
Soshitha thatini sarthitha Rama
Vibeeshana abhaya dayaka rama
Sagara sethu nibandhaka Rama
Gata karna sira cheedaka Rama
Rakshasa sanga vimardhaka Rama
Amahitha Ravana vaarana Rama
Samhrudha dasa mukha Ravana Rama
Vidhi bhava mukha sura samsthutha Rama
Khasthitha dasaratha veekshitha Rama
Sitha darshana modhitha Rama
Abhishiktha Vibishananatha Rama
Pushpaka yaanarohana Rama
Baradwajaabhi nishevana Rama
Baktha prana preenana Rama
Saketha puri bhooshana Rama
Sakala sweeya samanatha Rma
Rathanalasal peeta sthitha Rama
Pattabishekaalankrutha Rama
Paarthiva kula sammanitha Rama
Vibeeshanarpitha thal pada Rama
Keesakalanugruha Rama
Sakalajagat paripalaka Rama
Sakalaabheeshta vara pradha Rama
Rama Rama Jaya Raghava Rama
Rama Rama Jaya Sitha Rama

My Rama, Who marched towards Ravana’s place, My Rama
My Rama, Who was accompanied by the army of monkeys, My Rama
My Rama, Who gave protection to Vibhishana, My Rama
My Rama, Who built the bridge across the sea, My Rama
My Rama, Who killed Kumbhakarna, My Rama
My Rama, Who defeated the army of Asuras, My Rama
My Rama, Who made Ravana helpless, My Rama
My Rama, Who slew Ravana in battle, My Rama
My Rama, Who destroyed the bad asuras, My Rama
My Rama, Who saw Dasaratha from the heavens, My Rama
My Rama, Who became Happy on seeing Sita, My Rama
My Rama, Who made Vibhishana the king of Lanka, My Rama
My Rama, Who traveled back in Pushpaka plane, My Rama
My Rama, Who was honoured by Sage Bharadwaja, My Rama
My Rama, Who saved the life of Bharatha, My Rama
My Rama, Who was ornament to the city of Ayodhya, My Rama
My Rama, Who made everybody happy, My Rama
My Rama, Who sat on the throne of gems, My Rama
My Rama, Who was the greatest of Sun dynasty, My Rama
My Rama, Who got the respect from Vibhishana, My Rama
My Rama, Who was honoured by the dynasty of monkey kings, My Rama
My Rama, Who ruled over the entire world, My Rama
My Rama, Who granted all boons to his devotees, My Rama
Rama, Rama, Victory to you Rama, Rama , Rama
Rama, Rama, Victory to you, Sitha Rama

Uttara Kanda

Aagata-Muni-Ganna-Samstuta Raam
Aagata-Muni-Ganna-Samstuta Rama
Vishruta-Dasha-Kannttho-[U]dbhava Rama 
alinggana-Nirvrta Rama
Niiti-Surakssita-Janapada Rama
Vipina-Tyaajita-Janaka-Ja Rama
Kaarita-Lavannaasura-Vadha Rama
Svargata-Shambuka-Samstuta Rama
Sva-Tanaya-Kusha-Lava-Nandita Rama

Ashvamedha-Kratu-Diikssita Rama
Kaalaa-Vedita-Sura-Pada Rama
Aayodhyaka-Jana-Mukti-Da Rama
Vidhi-Mukha-Vibudha-[A]anandaka Rama
Tejomaya-Nija-Ruupaka Rama
Samsrti-Bandha-Vimocaka Rama
Dharma-Sthaapana-Tatpara Rama
Bhakti-Paraayanna-Mukti-Da Rama

Sarva-Cara-Acara-Paalaka Rama
Sarva-Bhava-[A]amaya-Vaaraka Rama
Vaikunnttha-[A]alaya-Samsthita Rama
Nitya-[A]ananda-Padasthita Rama 

Rama Rama Jaya Jaya Raajaa Rama
Rama Rama Jaya Jaya Siitaa Rama

My Rama, Who was Praised by All the Visiting Sages.
My Rama, Who heard the origin of the Ten-Faced (i.e. Ravana).
My Rama, Who was Happy in the Embrace of Devi Sita.
My Rama, Who Protected His Empire by Moral Precepts (i.e. Dharma).
My Rama, Who Abandoned Devi Sita ( Born of Janaka ) in the Forest.
My Rama, Who Caused the Killing of Demon Lavanasura (through brother Satrughna).
My Rama, Who was Praised by Shambuka who has Gone to Heaven.
My Rama, Who Made Happy His Own Sons Lava and Kusha.
My Rama, Who was Initiated in to the Sacrifice of Ashwamedha.
My Rama, Who was Made to Know His Divine Position by Kala when His time to depart arrived.
My Rama, Who Gave Liberation to the People of Ayodhya.
My Rama, Who made the Faces of Brahma and other Gods Shine with Joy.
My Rama, Who assumed His Own Divine Form Shining with Light during His departure.
My Rama, Who Releases one from the Bondage of Samsara (Worldly Attachments).
My Rama, Who is Eager to Establish Dharma in the World.
My Rama, Who Gives Liberation to one Wholly Devoted to Him.
My Rama, Who is the Guardian of All Moving and Non-Moving Beings.
My Rama, Who Restrains All Diseases of Worldly Attachments from His Devotees.
My Rama, Who Established Himself in the Abode of Vaikunatha after His departure.
My Rama, Who was Established in His Divine Position of Eternal Bliss after His departure.

O Rama, Sri Rama, Victory to You King Rama.
O Rama, Sri Rama, Victory to You Sita Rama.