Nama Ramayana is the condensed version of Ramayana in 108 shlokas. The complete Ramayana written by Sage Valmiki consists of 24,000 verses which are divided into seven books and 500 cantos.

  Nama Ramayanam Lyrics

  Similar to complete Ramayana, Nama Ramayana has seven chapters which are divided into Bala Kanda, Ayodhya Kanda, Aranya Kanda, Kishkindha Kanda, Sundar Kanda, Yuddha Kanda, and Uttara Kanda.

  Nama Ramayanam - Lyrics in Sanskrit and English

  Sanskrit Lyrics

  ॥ बालकाण्डः ॥
  
  शुद्धब्रह्मपरात्पर राम्॥१॥
  कालात्मकपरमेश्वर राम्॥२॥
  शेषतल्पसुखनिद्रित राम्॥३॥
  ब्रह्माद्यामरप्रार्थित राम्॥४॥
  
  चण्डकिरणकुलमण्डन राम्॥५॥
  श्रीमद्दशरथनन्दन राम्॥६॥
  कौसल्यासुखवर्धन राम्॥७॥
  विश्वामित्रप्रियधन राम्॥८॥
  
  घोरताटकाघातक राम्॥९॥
  मारीचादिनिपातक राम्॥१०॥
  कौशिकमखसंरक्षक राम्॥११॥
  श्रीमदहल्योद्धारक राम्॥१२॥
  
  गौतममुनिसम्पूजित राम्॥१३॥
  सुरमुनिवरगणसंस्तुत राम्॥१४॥
  नाविकधावितमृदुपद राम्॥१५॥
  मिथिलापुरजनमोहक राम्॥१६॥
  
  राम् राम् जय जय श्री राम
  राम् राम् जय जय श्री राम॥
  
  विदेहमानसरञ्जक राम्॥१७॥
  त्र्यम्बककार्मुकभञ्जक राम्॥१८॥
  सीतार्पितवरमालिक राम्॥१९॥
  कृतवैवाहिककौतुक राम्॥२०॥
  भार्गवदर्पविनाशक राम्॥२१॥
  श्रीमदयोध्यापालक राम्॥२२॥
  
  राम् राम् जय जय श्री राम
  राम् राम् जय जय श्री राम॥
  
  ॥ अयोध्याकाण्डः ॥
  
  अगणितगुणगणभूषित राम्॥२३॥
  अवनीतनयाकामित राम्॥२४॥
  राकाचन्द्रसमानन राम्॥२५॥
  पितृवाक्याश्रितकानन राम्॥२६॥
  प्रियगुहविनिवेदितपद राम्॥२७॥
  तत्क्षालितनिजमृदुपद राम्॥२८॥
  
  राम् राम् जय जय श्री राम
  राम् राम् जय जय श्री राम॥
  
  भरद्वाजमुखानन्दक राम्॥२९॥
  चित्रकूटाद्रिनिकेतन राम्॥३०॥
  दशरथसन्ततचिन्तित राम्॥३१॥
  कैकेयीतनयार्थित राम्॥३२॥
  विरचितनिजपितृकर्मक राम्॥३३॥
  भरतार्पितनिजपादुक राम्॥३४॥
  
  राम् राम् जय जय श्री राम
  राम् राम् जय जय श्री राम॥
  
  ॥ अरण्यकाण्डः ॥
  
  दण्डकवनजनपावन राम्॥३५॥
  दुष्टविराधविनाशन राम्॥३६॥
  शरभङ्गसुतीक्ष्णार्चित राम्॥३७॥
  अगस्त्यानुग्रहवर्धित राम्॥३८॥
  
  गृध्राधिपसंसेवित राम्॥३९॥
  पञ्चवटीतटसुस्थित राम्॥४०॥
  शूर्पणखार्तिविधायक राम्॥४१॥
  खरदूषणमुखसूदक राम्॥४२॥
  
  राम् राम् जय जय श्री राम
  राम् राम् जय जय श्री राम॥
  
  सीताप्रियहरिणानुग राम्॥४३॥
  मारीचार्तिकृदाशुग राम्॥४४॥
  विनष्टसीतान्वेषक राम्॥४५॥
  गृध्राधिपगतिदायक राम्॥४६॥
  शबरीदत्तफलाशन राम्॥४७॥
  कबन्धबाहुच्छेदक राम्॥४८॥
  
  राम् राम् जय जय श्री राम
  राम् राम् जय जय श्री राम॥
  
  ॥ किष्किन्धाकाण्डः ॥
  
  हनुमत्सेवितनिजपद राम्॥४९॥
  नतसुग्रीवाभीष्टद राम्॥५०॥
  गर्वितवालिसंहारक राम्॥५१॥
  वानरदूतप्रेषक राम्॥५२॥
  हितकरलक्ष्मणसंयुत राम्॥५३॥
  
  राम् राम् जय जय श्री राम
  राम् राम् जय जय श्री राम॥
  
  ॥ सुन्दरकाण्डः ॥
  
  कपिवरसन्ततसंस्मृत राम्॥५४॥
  तद्‍गतिविघ्नध्वंसक राम्॥५५॥
  सीताप्राणाधारक राम्॥५६॥
  दुष्टदशाननदूषित राम्॥५७॥
  शिष्टहनूमद्‍भूषित राम्॥५८॥
  सीतावेदितकाकावन राम्॥५९॥
  कृतचूडामणिदर्शन राम्॥६०॥
  कपिवरवचनाश्वासित राम्॥६१॥
  
  राम् राम् जय जय श्री राम
  राम् राम् जय जय श्री राम॥
  
  ॥ युद्धकाण्डः ॥
  
  रावणनिधनप्रस्थित राम्॥६२॥
  वानरसैन्यसमावृत राम्॥६३॥
  शोषितसरिदीशार्थित राम्॥६४॥
  विभीषणाभयदायक राम्॥६५॥
  पर्वतसेतुनिबन्धक राम्॥६६॥
  कुम्भकर्णशिरच्छेदक राम्॥६७॥
  राक्षससङ्घविमर्दक राम्॥६८॥
  अहिमहिरावणचारण राम्॥६९॥
  
  राम् राम् जय जय श्री राम
  राम् राम् जय जय श्री राम॥
  
  संहृतदशमुखरावण राम्॥७०॥
  विधिभवमुखसुरसंस्तुत राम्॥७१॥
  खस्थितदशरथवीक्षित राम्॥७२॥
  सीतादर्शनमोदित राम्॥७३॥
  अभिषिक्तविभीषणनत राम्॥७४॥
  पुष्पकयानारोहण राम्॥७५॥
  भरद्वाजादिनिषेवण राम्॥७६॥
  भरतप्राणप्रियकर राम्॥७७॥
  
  राम् राम् जय जय श्री राम
  राम् राम् जय जय श्री राम॥
  
  साकेतपुरीभूषण राम्॥७८॥
  सकलस्वीयसमानत राम्॥७९॥
  रत्नलसत्पीठास्थित राम्॥८०॥
  पट्टाभिषेकालङ्कृत राम्॥८१॥
  पार्थिवकुलसम्मानित राम्॥८२॥
  विभीषणार्पितरङ्गक राम्॥८३॥
  कीशकुलानुग्रहकर राम्॥८४॥
  सकलजीवसंरक्षक राम्॥८५॥
  समस्तलोकाधारक राम्॥८६॥
  
  राम् राम् जय जय श्री राम
  राम् राम् जय जय श्री राम॥
  
  ॥ उत्तरकाण्डः ॥
  
  आगतमुनिगणसंस्तुत राम्॥८७॥
  विश्रुतदशकण्ठोद्भव राम्॥८८॥
  सीतालिङ्गननिर्वृत राम्॥८९॥
  नीतिसुरक्षितजनपद राम्॥९०॥
  विपिनत्याजितजनकज राम्॥९१॥
  कारितलवणासुरवध राम्॥९२॥
  स्वर्गतशम्बुकसंस्तुत राम्॥९३॥
  स्वतनयकुशलवनन्दित राम्॥९४॥
  
  राम् राम् जय जय श्री राम
  राम् राम् जय जय श्री राम॥
  
  अश्वमेधक्रतुदीक्षित राम्॥९५॥
  कालावेदितसुरपद राम्॥९६॥
  आयोध्यकजनमुक्तिद राम्॥९७॥
  विधिमुखविबुधानन्दक राम्॥९८॥
  तेजोमयनिजरूपक राम्॥९९॥
  संसृतिबन्धविमोचक राम्॥१००॥
  धर्मस्थापनतत्पर राम्॥१०१॥
  भक्तिपरायणमुक्तिद राम्॥१०२॥
  
  राम् राम् जय जय श्री राम
  राम् राम् जय जय श्री राम॥
  
  सर्वचराचरपालक राम्॥१०३॥
  सर्वभवामयवारक राम्॥१०४॥
  वैकुण्ठालयसंस्थित राम्॥१०५॥
  नित्यानन्दपदस्थित राम्॥१०६॥
  
  राम् राम् जय राजा राम्॥१०७॥
  राम् राम् जय सीता राम्॥१०८॥
  
  राम् राम् जय राजा राम्।
  राम् राम् जय सीता राम्॥
  
  ॥ इति नामरामायणम् सम्पूर्णम् ॥

  English Lyrics with Meaning

  Bala Kanda
  
  Shudda Brahma Parathpara Rama
  Kalathmaka parameshwara Rama
  Seshathalpa sukha nidhritha Rama
  Barhamthyamara prarthitha Rama
  Chanda kirana kula mandana Rama
  Srimath Dasratha nandana Rama
  Kausalya sukha vardhana Rama
  Viswamithra priya dhana Rama
  Gora Thatakaa gathaka Rama
  Mareehadhi nipathaka Rama
  Kaushika muka samrakshaka Rama
  Srimad Ahalya uddharaka Rama
  Gowthama muni sampoojitha Rama
  Sura muni vara samsthutha Rama
  Navika davidha mrudhu paada Rama
  Mithila pura jana modhitha Rama
  Triambaka karmuka banchaka Rama
  Seetharpitha vara moulika Rama
  Krutha vaivahika kauthuka Rama
  Bhargava darpa vinaasaka Rama
  Srimad Ayodhya palaka Rama
  
  My Rama, Essence of all that is Godly, My Rama
  My Rama, Essence of the destroyer, My Rama
  My Rama, Who sleeps on the snake Sesha, My Rama
  My Rama, Who was saluted by Brahma and all Devas, My Rama
  My Rama, Who was born in Sun’s dynasty, My Rama
  My Rama, Who was a source of joy to Dasaratha, My Rama
  My Rama, Who made life of Kausalya very happy, My Rama
  My Rama, Who was most dear to Viswamitra, My Rama
  My Rama, Who killed ogress Thadaka in the deep forest, My Rama
  My Rama, Who drove away Maricha, My Rama
  My Rama, Who saved the prestige of Koushika, My Rama
  My Rama, Who helped Ahalya to regain form, My Rama
  My Rama, Who was worshipped by Goutama the sage, My Rama
  My Rama, Who was given boons by Gods and Sages, My Rama
  My Rama, Who was darling of people of Mithila, My Rama
  My Rama, Who broke the bow of Trayambaka, My Rama
  My Rama, Who was garlanded by Princess Sita, My Rama
  My Rama, Who became happy marrying Sita, My Rama
  My Rama, Who destroyed the ego of ParasuRama, My Rama
  My Rama, Who looked after the people of Ayodhya, My Rama
  
  Ayodhya Kanda
  
  Aganitha guna dana bhooshitha rama,
  Avani kamini kamitha Rama
  Raaka chandra samaanana Rama
  Pithru vakhya sthitha kanana Rama
  Priya guha nivedhitha pada Rama
  Thal kshalitha nija mrudhu pada Rama
  Bharadwaaja supoojitha Rama
  Chithra kootadri nikethana Rama
  Dasaratha santhatha chinditha Rama
  Kaikeyi thayaarthitha Rama
  Virachitha nija pithru karmaka Rama
  Baratharpitha nija paadhka Rama
  Danda kanana pavana Rama
  
  My Rama, Who is personification of all good, My Rama
  My Rama, Who was darling of all citizens, My Rama
  My Rama, Who was like the full moon in a cloudless sky, My Rama
  My Rama, Who obeyed the words of his father, My Rama
  My Rama, Who was worshipped by his friend Guha, My Rama
  My Rama, Who was taken care of by Guha, My Rama
  My Rama, Who was worshipped by Sage Bharadwaja, My Rama
  My Rama, Who lived in Chitra Koota Mountains, My Rama
  My Rama, Who became sad by death of Dasaratha, My Rama
  My Rama, Who was requested to return by Bharata, My Rama
  My Rama, Who did the obsequies for his father, My Rama
  My Rama, Who gave his shoes to Bharata, My Rama
  My Rama, Who went to Dhandaka Forests, My Rama
  
  Aranya Kanda
  
  Dandaka vanajana pavana Ram
  Dusht viraadha vinaasaka Ram
  Sara bhanga sutheeshna architha Ram
  Agasthanugruha vardhitha Ram
  Grudradhipa samsevitha Ram
  Pancha vati thata susthitha Ram
  Soopanikharthi vidhaayaka Ram
  Khara dhooshana mukha saadhaka Ram
  Seetha priya harinaanuga Ram
  Mareecharthi krudhaashuka Ram
  Vinashta seethanweshaka Ram
  Grudhradhipa Gathi dayaka Ram
  Sabari datha phalaasana Ram
  Kabandha bahu chedana Ram
  
  My Rama, Who killed the Bad Virata, My Rama
  My Rama, Who was worshipped by Sage Sarabhanga, My Rama
  My Rama, Who was blessed by Sage Agastya, My Rama
  My Rama, Who was honoured by King of Eagles, My Rama
  My Rama, Who lived near five banyans, My Rama?
  My Rama, Who insulted the voracious Surpanaka, My Rama
  My Rama, Who killed Khara and Dhushana, My Rama
  My Rama, Who chased the deer wanted by Sita, My Rama
  My Rama, Who killed Mareecha in deer’s form, My Rama
  My Rama, Who started searching for the lost Sita, My Rama
  My Rama, Who Sent The King of Eagles to Heaven, My Rama
  My Rama, Who ate the fruits given by Sabari, My Rama
  My Rama, Who cut the hands of Kabanda, My Rama
  
  Kishkinda Kanda
  
  Hanumat sevitha nija pada Rama
  Natha sugrevabeshtadha Rama
  Garvitha Bali Samharaka Rama
  Vaanara dhootha preshaka Rama
  Hitha kara Lakshmana samyutha Rama
  
  My Rama, Who was served by Hanuman, My Rama
  My Rama, Who promised to help Sugreeva, My Rama
  My Rama, Who killed the proud Bali, My Rama
  My Rama, Who sent monkeys all over the world, My Rama
  My Rama, Who was consoled by Lakshmana, My Rama
  
  Sundara Kanda
  
  Kapi vara santhatha samsthutha Rama
  Thal gathi vigna dwamsaka Rama
  Sitha prana dharaka Rama
  Dushta dasanana dhooshitha Rama
  Sishta Hanumath bhooshitha Rama
  Sitha rodhitha kopana Rama
  Krutha choodamani darshitha Rama
  Kapi vara vachanaa aswasitha Rama
  
  My Rama, Who was worshipped by the Great Monkeys, My Rama
  My Rama, Who removed all obstacles from their path, My Rama
  My Rama, Who is the support of life of Sita, My Rama
  My Rama, Who was abused by the bad Ravana, My Rama
  My Rama, Who was praised by the great Hanuman, My Rama
  My Rama, Who became upset because Sita cried, My Rama
  My Rama, Who saw the Chudamani of Sita, My Rama
  My Rama, Who was consoled by the great monkey, My Rama
  
  Yuddha Kanda
  
  Ravana nidhana prasthitha Rama
  Vaanara sainya samavyatha Rama
  Soshitha thatini sarthitha Rama
  Vibeeshana abhaya dayaka rama
  Sagara sethu nibandhaka Rama
  Gata karna sira cheedaka Rama
  Rakshasa sanga vimardhaka Rama
  Amahitha Ravana vaarana Rama
  Samhrudha dasa mukha Ravana Rama
  Vidhi bhava mukha sura samsthutha Rama
  Khasthitha dasaratha veekshitha Rama
  Sitha darshana modhitha Rama
  Abhishiktha Vibishananatha Rama
  Pushpaka yaanarohana Rama
  Baradwajaabhi nishevana Rama
  Baktha prana preenana Rama
  Saketha puri bhooshana Rama
  Sakala sweeya samanatha Rma
  Rathanalasal peeta sthitha Rama
  Pattabishekaalankrutha Rama
  Paarthiva kula sammanitha Rama
  Vibeeshanarpitha thal pada Rama
  Keesakalanugruha Rama
  Sakalajagat paripalaka Rama
  Sakalaabheeshta vara pradha Rama
  Rama Rama Jaya Raghava Rama
  Rama Rama Jaya Sitha Rama
  
  My Rama, Who marched towards Ravana’s place, My Rama
  My Rama, Who was accompanied by the army of monkeys, My Rama
  My Rama, Who gave protection to Vibhishana, My Rama
  My Rama, Who built the bridge across the sea, My Rama
  My Rama, Who killed Kumbhakarna, My Rama
  My Rama, Who defeated the army of Asuras, My Rama
  My Rama, Who made Ravana helpless, My Rama
  My Rama, Who slew Ravana in battle, My Rama
  My Rama, Who destroyed the bad asuras, My Rama
  My Rama, Who saw Dasaratha from the heavens, My Rama
  My Rama, Who became Happy on seeing Sita, My Rama
  My Rama, Who made Vibhishana the king of Lanka, My Rama
  My Rama, Who traveled back in Pushpaka plane, My Rama
  My Rama, Who was honoured by Sage Bharadwaja, My Rama
  My Rama, Who saved the life of Bharatha, My Rama
  My Rama, Who was ornament to the city of Ayodhya, My Rama
  My Rama, Who made everybody happy, My Rama
  My Rama, Who sat on the throne of gems, My Rama
  My Rama, Who was the greatest of Sun dynasty, My Rama
  My Rama, Who got the respect from Vibhishana, My Rama
  My Rama, Who was honoured by the dynasty of monkey kings, My Rama
  My Rama, Who ruled over the entire world, My Rama
  My Rama, Who granted all boons to his devotees, My Rama
  Rama, Rama, Victory to you Rama, Rama , Rama
  Rama, Rama, Victory to you, Sitha Rama
  
  Uttara Kanda
  
  Aagata-Muni-Ganna-Samstuta Raam
  Aagata-Muni-Ganna-Samstuta Rama
  Vishruta-Dasha-Kannttho-[U]dbhava Rama 
  alinggana-Nirvrta Rama
  Niiti-Surakssita-Janapada Rama
  Vipina-Tyaajita-Janaka-Ja Rama
  Kaarita-Lavannaasura-Vadha Rama
  Svargata-Shambuka-Samstuta Rama
  Sva-Tanaya-Kusha-Lava-Nandita Rama
  
  Ashvamedha-Kratu-Diikssita Rama
  Kaalaa-Vedita-Sura-Pada Rama
  Aayodhyaka-Jana-Mukti-Da Rama
  Vidhi-Mukha-Vibudha-[A]anandaka Rama
  Tejomaya-Nija-Ruupaka Rama
  Samsrti-Bandha-Vimocaka Rama
  Dharma-Sthaapana-Tatpara Rama
  Bhakti-Paraayanna-Mukti-Da Rama
  
  Sarva-Cara-Acara-Paalaka Rama
  Sarva-Bhava-[A]amaya-Vaaraka Rama
  Vaikunnttha-[A]alaya-Samsthita Rama
  Nitya-[A]ananda-Padasthita Rama 
  
  Rama Rama Jaya Jaya Raajaa Rama
  Rama Rama Jaya Jaya Siitaa Rama
  
  My Rama, Who was Praised by All the Visiting Sages.
  My Rama, Who heard the origin of the Ten-Faced (i.e. Ravana).
  My Rama, Who was Happy in the Embrace of Devi Sita.
  My Rama, Who Protected His Empire by Moral Precepts (i.e. Dharma).
  My Rama, Who Abandoned Devi Sita ( Born of Janaka ) in the Forest.
  My Rama, Who Caused the Killing of Demon Lavanasura (through brother Satrughna).
  My Rama, Who was Praised by Shambuka who has Gone to Heaven.
  My Rama, Who Made Happy His Own Sons Lava and Kusha.
  My Rama, Who was Initiated in to the Sacrifice of Ashwamedha.
  My Rama, Who was Made to Know His Divine Position by Kala when His time to depart arrived.
  My Rama, Who Gave Liberation to the People of Ayodhya.
  My Rama, Who made the Faces of Brahma and other Gods Shine with Joy.
  My Rama, Who assumed His Own Divine Form Shining with Light during His departure.
  My Rama, Who Releases one from the Bondage of Samsara (Worldly Attachments).
  My Rama, Who is Eager to Establish Dharma in the World.
  My Rama, Who Gives Liberation to one Wholly Devoted to Him.
  My Rama, Who is the Guardian of All Moving and Non-Moving Beings.
  My Rama, Who Restrains All Diseases of Worldly Attachments from His Devotees.
  My Rama, Who Established Himself in the Abode of Vaikunatha after His departure.
  My Rama, Who was Established in His Divine Position of Eternal Bliss after His departure.
  
  O Rama, Sri Rama, Victory to You King Rama.
  O Rama, Sri Rama, Victory to You Sita Rama.

  Last Updated on June 6, 2022